Komplekse traumer

Flere sammensatte, tidlig påførte og gjentatte påkjenninger eller belastninger over tid kan føre til det vi kaller kompleks traumatisering.

Jeg husker veldig lite av fortiden min, nesten ingenting. Når jeg blir kjent med noen, kjenner jeg bare at jeg har lyst til å gjemme meg eller vil jeg bare gå vekk…, hvor som helst jeg er... Jeg bruker lang tid på å bli kjent med noen… Jo nærmere jeg kommer inn til noen, jo lengre vil jeg stikke.

 

Forskning fra de siste 30 årene har belyst og gjenreist sammenhengen mellom livspåkjenninger og psykiske vansker. Det er felles enighet om at jo mer komplekse eller sammensatte traumerelaterte vansker et menneske har, desto mer sannsynlig har det å gjøre med lang og sammensatt historie over mange år. Sannsynligheten for utvikling av psykisk og somatisk sykdom øker i takt med antall alvorlige påkjenninger personen utsettes for.


Typologi for potensielt traumatiserende hendelser (etter Terr, 1991):

Mennesker som har vært utsatt for gjentatte traumatiske hendelser fra tidlig alder, er preget av psykiske vansker som påvirker deres relasjon til omgivelsene og til seg selv. Disse vanskene består av:

 • Problemer med følelsesmessig regulering: regulering av sterke følelser som sinne, frykt eller følelser som apati, skam og skyld
 • Problemer med relasjonell fungering: hvordan vi forholder oss til andre mennesker, de sosiale omgivelsene og vårt eget nettverk
 • Endringer i selvrepresentasjon: opplevelse av en endret måte å se seg selv på, opplevelse av verdiløshet, utrygghet, hjelpeløshet eller en opplevelse å ha blitt ødelagt
 • Kroppslige smerter eller somatiske plager: komplekse somatiske tilstander uten somatiske funn og endringer i smerteterskel

Dette er det Terr (1991) kaller type 2-traumer. Type 2-traumer eller komplekse traumer kjennetegnes av at alvorlige og truende hendelser har skjedd gjentatte ganger over tid. Offeret vet som regel ikke når hendelsene skal opphøre, noe som er ekstra belastende.

Arbeid med komplekst traumatiserte mennesker krever bred forståelse av både det kliniske bildet, og forståelse av den sosiale og kulturelle konteksten mennesket befinner seg i.

Les mer om kompleks traumatisering i Stø kurs her.

ACE-studien
ACE-studien fra 2011 undersøkte konsekvenser av komplekse traumer i barndommen:

 • 13.000 voksne ble spurt om skadelige barndomserfaringer.
 • Alvorlighet skåret etter mengden av traumer (1–7): psykisk, fysisk mishandling eller seksuelt misbruk, vold mot mor, oppvekst med rusmisbrukere, psykisk syke eller kriminelle.
 • Jo høyere ACE-skår, dess alvorligere konsekvenser.
 • Skår over 4 ga betydelig økt forekomst av depresjon, selvmordsforsøk, alkoholavhengighet, narkotikamisbruk, økonomiske problemer, redusert arbeidsevne, tenåringssvangerskap, kortere levealder (20 år), fysisk og psykisk sykdom og plager.

Se mer om ACE-studien ved Dr. Nadine Burke Harris i TED-talks her.


Oppsummering

 • Gjentatte og alvorlige livspåkjenninger som personen utsettes for tidlig i livet øker sannsynligheten for utvikling av psykisk og somatisk sykdom.
 • Komplekse traumer består blant annet av problemer med følelsesmessig regulering, vanskelig relasjonell fungering, og somatisering.


Les mer i nettressursen:


Referanser og videre fordypning:

 • Felitti, V.J., Anda, R.F., Nordenberg, D., Williamson, D.F., Spitz, A.M., Edwards, V., Koss, M.P., Marks, J.S., (2011). The Adverse Childhood Experiences (ACE)StudyAmerican Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245–258.
 • Herman JL, Perry JC, van der Kolk BA: Childhood trauma in borderline personality disorder. Am J Psychiatry 1989,146:490-495.
 • Lanius, R.A., Vermetten, E., Pain, Clare. (2010). The Impact of Early Life Trauma on Health and Disease – The Hidden Epidemic. Cambridge university press.
 • Ogden, P., & Fisher, J. (2015). The Norton series on interpersonal neurobiology. Sensorimotor psychotherapy: Interventions for trauma and attachment. W W Norton & Co.
 • RVTS Nord (2020). Kompleks traumatisering. Stø Kurs. Helsekompetanse.no
 • Regjeringens tiltaksplan (2017). "En god barndom varer livet ut". Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom
 • TED TALKS (2015). Nadine Bruke Harris. How childhood trauma affects health across a lifetime.