Tilknytning og utvikling

En god oppvekst er kjennetegnet ved trygge, stabile og forutsigbare omsorgspersoner som er aktivt til stede for barnet og har tilstrekkelig evne og omtanke til å tilfredsstille barnets behov.

Jeg kjenner fortsatt varmen av dynen rundt meg... Og det gode smilet av mor. Det har gitt meg ro og styrke når jeg har trengt det, den følelsen har fulgt meg overalt... –

 Mann, flyktning

J. Bowlby utarbeidet på slutten av 50-tallet en tverrfaglig teori som handler om barns forhold til sine foreldre og hva dette forholdet har å si for deres sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling. -Altså hvordan det å oppleve kjærlighet, godt samspill, god kommunikasjon og god omsorg har betydning for barnets følelser nå og i framtiden. Et hovedtrekk ved teorien er at barnets opplevelse av verden de første årene påvirker både dets emosjonelle og sosiale utvikling, framtidig psykisk helse og evne til relasjonsdannelse. Tilknytning anses å være en dynamisk prosess, gode opplevelser forsterker hverandre, men dårlige erfaringer kan også påvirke hverandre negativt.

Se mer om hva tilknytting er her. Intervju ved Psykologspesialist Stig Torsteinsson

Les mer om hvordan kunnskap om barnets tilknytningsbehov og utviklingsstadier kan hjelpe oss med forståelse av utvikling av traumer type 2 senere i livet i Stø kurs her.

Stress og utviklingstraumer
Generell kunnskap om stress og utviklingstraumer har økt betydelig de siste 30 årene. Forskning viser at betydelige, gjentakende stressituasjoner (som for eksempel barnemishandling) som ikke dempes av et støttende og omsorgsfullt miljø, kan medføre betydelige endringer i stressreguleringssystemet. Dette kan få livslange konsekvenser.

Hva gjør overveldende hendelser med barnet?
Overveldende opplevelser kan true og forstyrre et barns utvikling. Barn er spesielt sårbare fordi de rammes i en periode hvor hele deres fysiologi er i utvikling. Dette kan påvirke barnets kapasitet til å løse viktige utviklingsoppgaver. Mest alvorlig er det dersom barnet opplever traumatiske hendelser og stress over tid, og særlig når det skjer i omsorgssituasjonen, av dem som egentlig skal beskytte mot slike hendelser. Kombinasjonen av høyt stress over tid og fravær av støtte til regulering er mest skadelig for barns utvikling. Når den som skal beskytte er den som skremmer eller er passiv, blir det et uløselig dilemma for barnet.

Se modell fra Traumesensitivt.no: ‘Mulige skader – utviklingsoppgaver'.

Traumatiske barndomserfaringer kan derfor føre til endringer i kroppens immunsystem. Nevrobiologisk forskning tilsier at traumatiske påkjenninger som skjer tidlig i livet, og som hindrer normal utvikling av hjernens evne til å regulere affekt, er særlig skadelig. Traumatisering kommer derfor til uttrykk på ulike måter avhengig av hvor barnet er i sin utvikling. Håndtering av stress og potensielt traumatiserende erfaringer prioriteres fremfor andre viktige utviklingsoppgaver som fremmer vekst.
 

Oppsummering

 • Barnet har behov for trygge, stabile og forutsigbare omsorgspersoner som aktivt er til stede.
 • Kombinasjonen av høyt stress over tid og fravær av støtte til regulering er mest skadelig for barns utvikling.

 

Les mer i nettressursen:


Referanser og videre fordypning

 • Benum, K. (2014). Tidlig traumatisering og heling i den terapeutiske relasjonen. I Anstorp og Benum (red). Traumebehandling, komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Felitti, V.J., Anda, R.F., Nordenberg, D., Williamson, D.F., Spitz, A.M., Edwards, V., Koss, M.P., Marks, J.S., (2011). The Adverse Childhood Experiences (ACE)Study. American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245–258.
 • Ford, J. D., & Courtois, C. A. (2009). Defining and understanding complex trauma and complex traumatic stress disorders. In C. A. Courtois & J. D. Ford (Eds.), Treating complex traumatic stress disorders: An evidence-based guide (p. 13–30). Guilford Press.
 • Herman JL, Perry JC, van der Kolk BA: Childhood trauma in borderline personality disorder. Am J Psychiatry 1989,146:490-495.
 • Ogden, P., & Fisher, J. (2015). The Norton series on interpersonal neurobiology.Sensorimotor psychotherapy: Interventions for trauma and attachment. (D. Del Hierro & A. Del Hierro, Illustrators). W W Norton & Co.
 • Regjeringens tiltaksplan (2017). "En god barndom varer livet ut". Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom.
 • RVTS Nord (2020). Tilknytning. Stø Kurs. Helsekompetanse.no
 • RVTS Øst (2020). Traumesensitivt.no (Passord: sensitivt)
 • Torsteinsson, S (2020). Hva er tilknytning? Psykologforeningen.no