Etter katastrofale livshendelser kan det oppstå vedvarende personlighetsforandringer som ikke skyldes skade eller sykdom i hjernen. Diagnosen Vedvarende personlighetsforandring etter katastrofale livshendelser kan benyttes for disse tilstandene.

Vedvarende personlighetsforandringer som ikke skyldes skade eller sykdom i hjernen (F62) beskrives i ICD-10 som følger:

«Forstyrrelser i voksen personlighet hos individer uten tidligere personlighetsforstyrrelser, etter eksponering for katastrofale eller voldsomme, langvarige påkjenninger, eller etter alvorlige psykiske lidelser. Denne kategorien skal bare brukes når det foreligger holdepunkter for at det har inntruffet en klar og vedvarende forandring av individets mønster for oppfatning, omgang med og tenkning om omgivelsene og seg selv. Personlighetsforandringen må være betydelig og forbundet med maladaptiv og lite fleksibel atferd som ikke var til stede før den patogene hendelsen. Forandringen skal ikke være en direkte manifestasjon av en annen psykisk lidelse eller en residualtilstand etter en tidligere lidelse»

Kriteriene i ICD-10 for Vedvarende personlighetsforandring etter katastrofale livshendelser (F62.0) er som følger:

 • Vedvarende personlighetsforandring, som har vært til stede i minst to år, og som er resultat av en katastrofal livshendelse.
 • Hendelsen må være så ekstrem at det ikke er nødvendig å vurdere personlig sårbarhet for å forklare den dyptgående virkningen på personligheten.
 • Lidelsen kjennetegnes ved en fiendtlig eller mistroisk holdning til verden, sosial tilbaketrekning, følelse av tomhet eller håpløshet, fremmedfølelse og kronisk følelse av å være «på tuppa» ved konstant å føle seg truet.
 • Posttraumatisk stressforstyrrelse (F43.1) kan gå forut for denne typen personlighetsforandring.

Inkludert:

 • Personlighetsforandring etter katastrofer
 • Personlighetsforandring etter langvarig:
  • eksponering for livstruende situasjoner, som offer for terrorisme
  • fangenskap med stadig mulighet for å bli drept
  • tortur
  • opphold i konsentrasjonsleir

Vedvarende personlighetsforandring etter katastrofale livshendelser i ICD-11

Diagnosen vedvarende personlighetsforandring etter katastrofale livshendelser utgår i ICD-11, og ivaretas gjennom diagnosen Kompleks PTSD (6B41).