Utredningsverktøy

Utredningsverktøy kan ikke brukes alene, men skal alltid suppleres med klinisk vurdering. Diagnostisering skal foretas av kvalifisert personell og kvalitetssikres av spesialist.

Forskjellene mellom diagnosesystemene kan innebære en utfordring når en skal diagnostisere. ICD-10 og DSM-5 har sine sett av kriterier for traumelidelser, og nå er også utkastet til ICD-11 ferdig med oppdaterte kriterier. Dette er imidlertid ikke implementert i Norge ennå, og norske klinikere må bruke ICD-10-kriteriene for å diagnostisere.

Her følger forslag til ulike utredningsverktøy som er fritt tilgjengelig for bruk. Flere av disse er også inkludert i Helsedirektoratets pakkeforløp for kartlegging og utredning.

Les mer om pakkeforløp for kartlegging og utredning her.


Kartlegging av hendelser

Trauma and PTSD Screening (TRAPS)
TRAPS gir en rask screening av potensielt traumatiserende hendelser pasienten har opplevd og tilstedeværelse av PTSD-symptomer siste måned. Første side har 15 spørsmål om forskjellige potensielt traumatiserende hendelser, basert på "Stressful Life Events Screening Questionnaire" (Goodman, Corcoran, Turner, Yuan, & Green, 1998). Side 2 består av 20 spørsmål om symptomer på posttraumatisk stress, basert på "PTSD Checklist for DSM-5" (Weathers, Litz, Keane, Palmieri, Marx, & Schnurr, 2013).

Last ned TRAPS her.
Les mer om bruken av instrumentet eller se video.Kartlegging av belastende livshendelser (KBL)
KBL er basert på "Stressful Life Events Screening Questionnaire" (Goodman, Corcoran, Turner, Yuan, & Green, 1998) og kartlegger 15 typer belastende livshendelser. I tillegg til å spørre om eksponering, gir skjemaet utfyllende informasjon om blant annet alder på hendelsestidspunktet, antall hendelser, alvorlighetsgrad og liknende. Skjemaet kan brukes både som selvrapport og intervju, og gir mer utfyllende informasjon enn TRAPS.

Last ned KBL her.

Traumatic Experience Checklist (TEC)
TEC er utviklet av Nijenhuis et al i 2002. Det er et selvutfyllingsskjema som utforsker potensielt traumatiserende hendelser. Forskjellige skårer kan utledes, inkludert en kumulativ skår, skårer for emosjonell neglekt, emosjonell mishandling, fysisk mishandling, seksuelle overgrep samt trusler om fysisk vold fra en annen.

Last ned TEC på norsk her.


Utredning av PTSD

PTSD-modulen i MINI – internasjonalt nevropsykiatrisk intervju
Mini Internasjonalt Nevropsykiatrisk Intervju (M.I.N.I. 6.0.0) (Sheenan DV og Lecrubier Y, 1992-2009) er et screening-instrument utviklet for utredning av psykiske lidelser, og benyttes i stor grad av norske klinikere. Det består av i alt 16 moduler og er utviklet i henhold til diagnosesystemet DSM-4.

En av modulene omhandler PTSD, og kartlegger om personen har opplevd en potensielt traumatisk hendelse og om det foreligger symptomer på gjenopplevelse, unngåelse og forstyrrelser i aktivering.

Finn MINI på Helsebiblioteket under skåringsverktøy.

Merk: MINI har kun ett inngangsspørsmål og hvis pasienten svarer nei på dette, kan det være at traumene ikke fanges opp selv om det foreligger traumatisering. Noen ganger kan det være slik at pasienten ikke selv oppfatter at han/hun har opplevd et traume. Vi anbefaler derfor å utforske noe rundt ulike hendelser før en avgjør om det virkelig er et nei på dette spørsmålet.


PTSD Checklist (PCL-5)
PTSD Checklist for DSM-5 (Weathers, Litz, Keane, Palmieri, Marx, & Schnurr, 2013) består av 20 spørsmål om PTSD symptomer den siste måneden.

Last ned PCL 5 her.
 

Impact of event scale (IES-R)
IES-R (Weises og Marmar, 1997) består av 22 spørsmål som adresserer subjektivt ubehag etter traumatiske hendelser. Instrumentet gir oversikt over i hvilken grad det foreligger symptomer på gjenopplevelse, unngåelse og forstyrrelser i aktivering.

Last ned IES-R her.
 

PTSD Symptom Scale Self Report (PSS-SR)
PSS-SR består av 17 spørsmål som måler intrusjon, unngåelse og overaktivering den siste uken.

Last ned PSS-SR her.
 

Klinikeradministrert PTSD-skala for DSM 5 (KAPS-5)
KAPS-5 er et semistrukturert intervju som gir hjelp til å vurdere PTSD-symptomer og sette riktig diagnose. KAPS er det hyppigst brukte diagnostiske verktøyet brukt i forskning på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og regnes som «gullstandard» for diagnostisering av denne lidelsen. Det kan også brukes for å vurdere utbytte av behandling.

Det er viktig at instruksjonen leses nøye for å få korrekt skåring og at utreder har kompetanse i å vurdere PTSD-plager. Det anbefales å gjennomføre et gratis online treningsprogram for skåring og administrering av KAPS-5. Det finner du her.

Last ned KAPS-5 her.Utredning av kompleks PTSD

International Trauma Questionnaire (ITQ)
ITQ fokuserer på kjernesymptomene ved PTSD og kompleks PTSD slik de er formulert i ICD-11. Første del omhandler symptomer ved PTSD og siste del tilleggssymptomer som må være til stede ved kompleks PTSD.

Spørreskjemaet er oversatt til mange språk, inkludert norsk. Last ned ITQ her.
 

Utredning av dissosiasjon

Dissosiation Experience Scale (DES)
DES er kanskje det verktøyet som er mest brukt når det gjelder dissosiative symptomer.

DES er basert på en kontinuumforståelse av dissosiasjonsbegrepet og spørsmål om normale variasjoner i bevissthet er inkludert. Det består av 28 spørsmål om opplevelser en kan ha i dagliglivet, og det skal svares på i hvilken grad utsagnet passer for en i prosent fra 0 til 100.

Det er funnet tre underskalaer: amnestisk dissosiasjon, absorbering og imaginativ involvering samt depersonalisering og derealisering.

For å screene kun for patologisk dissosiasjon benyttes det som kalles DES Taxon, dvs 8 definerte elementer.

Last ned DES her.

Somatoform dissosiasjon (SDQ-20)

SDQ (Nijenhuis, Van Der Hart, Vanderlinden Assen-Amsterdam-Leuven) består av 20 spørsmål om ulike fysiske symptomer som en kan ha kortvarig eller over lengre tid. Ta stilling til i hvilken grad det gjelder for en det siste året.

Last ned SDQ her.

Større intervjuer

For å diagnostisere de mest komplekse og alvorlige dissosiative lidelsene som multippel personlighet (ICD10) eller dissosiativ identitetslidelse (DSM-5 og ICD-11) bør en gjennomføre ett eller flere større intervjuer. De som anvendes mest er:

Structural Clinical Interview for DSM-4 – Dissosiative Disorders (SCID D)
Dette intervjuet er utviklet av Marlene Steinberg og hun har skrevet en omfattende brukermanual som må kjøpes, for eksempel her.

Trauma and Dissociation Symptoms Interview (TADS-I)

TADS-I er utviklet av Suzette Boon og er en videreutvikling av Interview for Dissociative Disorderes and Traumarelated Symptoms (IDDTS). Tilgang til TADS kan man få etter gjennomført kurs i bruk av intervjuet. Modum bads poliklinikk kan kontaktes.
 

Les mer i nettressursen:


Referanser